Политика за защита на личните данни

Благодарим Ви за посещението на нашата Интернет страница. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани във връзка с участието Ви в нашите събития.

Последна актуализация: 01.04.2021 г.

 1. Администратор на лични данни

Гердан ЕООД (по-долу наричано Администраторът) е администратор на лични данни. Дружеството е вписано в българския Търговски регистър с ЕИК 204266301, със седалище и адрес на управление гр.Червен бряг, Шейново 29.
За да бъде максимално полезен чрез своята Интернет страница, в определени случаи Гердан ЕООД обработва лични данни на потребители на страницата и в това си качество се явява Администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните).

Сигурността на Вашата информация е важна част от вътрешната политика на Гердан ЕООД. Като Администратор Гердан ЕООД разглежда с приоритет въпросите за защитата на личните Ви данни, събрани по време на посещението Ви на нашата Интернет страница и процесите по обработването и съхранението им в съответствие със законовите изисквания.

 1. Връзка с Администратора

Вие можете да се свържете с Администратора по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр. Червен бряг, Шейново, 29;
 • на е-mail адрес: team@otvudvurha.com;
 • чрез интернет сайт: https://otvudvurha.com/
 1. Лични данни, които събираме за Вас. Цели и основания за обработването им

Ползването на информацията от нашата Интернет страница не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни.

Сайтът съдържа следните функционалности, при които e възможно Гердан ЕООД да събира и обработва Ваши лични данни:

  3.1. Лични данни на клиенти

Личните данни, събирани и обработвани от Гердан ЕООД са: Вашите имена и телефон. Личните Ви данни се събират и обработват:

 • С цел да се организират йога практики сред природата.

Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е за изпълнението на договора между Гердан ЕООД и Вас като клиент. Договорът се сключва в устна форма с приемането от Вас на условията на „Отвъд върха“ чрез изпращане и-мейл. Гердан ЕООД ще обработва личните Ви данни само за времето, необходимо на предоставяне на услугата „Отвъд върха“ и 5 години след това.

3.2. Рекламни кампании, свързани с последващи събития „Отвъд върха“

Като част от своята търговска дейност Гердан ЕООД организира рекламни кампании, свързани с организирането на следващи събития „Отвъд върха“. Гердан ЕООД ще събира Вашия имейл адрес, за да Ви уведомява за бъдещи събитие, кампании, промоции, каузи и др.

Обработването на личните данни от Гердан ЕООД се извършва за следните цели:

 • за популяризиране на продуктите и услугите, предоставяни от дружеството;
 • за да бъдете информирани за бъдещи събития.

Основанието за обработването на посочените личнни данни е Вашето изрично съгласие.

Обработването се извършва докато това е необходимо за посочените по-горе цели на дружеството, но при всички случаи за срок не по-дълъг от 5 години.

3.3. Заснемане на събитията „Отвъд върха“

По време на събитията „Отвъд върха“, Гердан ЕООД ще заснема снимки, видеоклипове и филми, отразяващи планинските преходи, йога практиките и всички останали занимания. Заснетите материали ще бъдат използвани за бъдещи рекламни кампании, за популяризиране на „Отвъд върха“, за отразяване на изминали събития.

Обработването на личните данни от Гердан ЕООД се извършва за следните цели:

 • за популяризиране на продуктите и услугите, предоставяни от дружеството.

Основанието за обработването на посочените личнни данни е Вашето изрично съгласие.

 1. Последици при непредоставяне на лични данни

Когато желаете да се информирате за бъдещи събитя, както и когато желаете да бъдете включени във видео и фотоматериалеите, предоставянето на лични данни от Ваша страна е изцяло доброволно, но когато възнамерявате да участвате и да се запишете за събитие „Отвъд върха“, предоставянето на Вашите данни е необходимо.

В случай че не желаете да предоставите личните си данни за имена и телефон, няма да можете да получите желаните от Вас услуги. В случай, че не желаете да предоставите Ваш имейл и/или не се съгласите да бъдете заснемани, няма да получавате рекламни съобщения, респективно няма да присъствате в изготвяните аудио-визулани материали.

 1. Предоставяне на Вашите лични данни

Гердан ЕООД може да предостави Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • държавни органи, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 1. Вашите права във връзка с обработването на лични данни

Във връзка с обработването на личните Ви данни от Гердан ЕООД Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу, можете да упражните, като отправите искане до Гердан ЕООД, използвайки данните, предоставени в раздел „Връзка с Администратора”. Гердан ЕООД ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 • Право на достъп:

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от Гердан ЕООД дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването.

 • Право на коригиране:

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от Гердан ЕООД тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.

 • Право на изтриване:

Като субект, чиито лични данни се обработват от Гердан ЕООД, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;

в) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

г) възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.

 • Право на ограничаване на обработката:

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от Гердан ЕООД е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, Гердан ЕООД да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Гердан ЕООД да провери точността на Вашите данни;

б) обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

в) Гердан ЕООД не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие изискате да се ограничи обработването им, за  целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Право на възражение срещу обработката на данни:

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от Гердан ЕООД, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай Гердан ЕООД ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или са налице други легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.

 • Право на оттегляне на съгласието Ви:

Обработването на Вашите лични данни от Гердан ЕООД, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.

 • Право на преносимост на данните:

Имате право да получите копие от личните данни, които сте предоставили на Гердан ЕООД, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Когато обработването на данните Ви е основано на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин, можете да отправите искане до Гердан ЕООД да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно четим формат. Във връзка с това можете също да поискате Гердан ЕООД да прехвърли тези данни пряко на друг администратор на лични данни по Ваше указание.

 • Право на жалба до надзорен орган:

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: писмено на адрес: гр. Червен бряг, Шейново, 29;
E-mail: team@otvudvurha.com.

 1. Промени в настоящата Политика

Гердан ЕООД може периодично да променя настоящата Политика за защита на личните данни, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от Гердан ЕООД практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна промяна, посочена в началото на тази политика. В случай, че  направим промени в Политиката, ще има надлежно уведомяване за това, за може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.

Back to Top